Naše občianskle v nedávnej minulosti realizovalo viaceré projekty. Vyberáme tie najvýznamnejšie:

1. Projekt: Inlúzia neaktívnych osôb po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 (kód ITMS2014+: 312081BXP6)

Dopytovo-orientovaný projekt s názvom , ktorého cieľom bolo priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne prostredníctvom identifikácie neaktívnych osôb, zisťovania ich osobných prekážok na vstup na trh práce, ich sprevádzania a intenzívnej odbornej pomoci pri ich riešení. 

V rámci realizácie tohto projektu boli doposiaľ dosiahnuté nasledovné výsledky: 

 

 

·       47 osobám z cieľovej skupiny projektu bola poskytnutá podpora prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom "individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov"

-     6 osôb úspešne ukončilo intervenciu a získali zamestnanie a udržali si ho po dobu minimálne 3 mesiace.

 

 

 

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk

 

 

 2.  Projekt: Podpora znevýhodnených jedincov a komunít na Zemplíne

 

Naše občianske združenie získalo dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na podporu regionálneho rozvoja.

 

 

Účel podporeného projektu bude dosiahnutý realizáciou aktivity:  

 

Predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít


Realizácia projektu : september 2022 - december 2022 

Miesto realizácie : kraj: Prešovský, obec: Humenné


Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.
 

 

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis